• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


IN HET KORT Architectuur ondersteunt het formuleren en verwezenlijken van domeinoverstijgende doelen. Het bestaat uit de afspraken die wij met elkaar maken zodat projecten, die los van elkaar worden…

Persoonlijk

IN HET KORT
Architectuur ondersteunt het formuleren en verwezenlijken van domeinoverstijgende doelen. Het bestaat uit de afspraken die wij met elkaar maken zodat projecten, die los van elkaar worden uitgevoerd, resultaten opleveren die op elkaar aansluiten en aan deze doelen bijdragen. Het bestaat op en tussen alle niveaus en domeinen waarin projecten worden uitgevoerd: van een enkele bedrijfsfunctie tot een gehele keten, en van de ondersteunende IT tot de bedrijfsstrategie. Maar het komt pas tot zijn recht wanneer de behoefte aan samenhang de mogelijkheden van voortdurende bilaterale afstemming overstijgt vanwege het aantal betrokken partijen, de tijdsspanne die overbrugd dient te worden, en de wens een geheel dat groter is dan de som der delen, te verwezenlijken.

Hans Wierenga heeft bewezen als geen ander in staat te zijn om bedrijfsstrategieën te vertalen in integrale architecturen, met name voor grote gegevensverwerkende organisaties. Bij de belastingdienst van een grote stad heeft hij de opzet van de nieuwe informatievoorziening vormgegeven. Bij het UWV was hij verantwoordelijk voor een bedrijfsbrede referentiearchitectuur. Hij heeft de basis gelegd voor de NORA – de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur – een gezaghebbend document waarin wordt aangegeven hoe alle lagen van de overheid in ons land op allerlei terreinen dienen samen te werken. Later heeft hij dit vertaald in de front- en midoffice principes voor gemeenten, welke in de GEMMA - Gemeentelijk Model Architectuur - Informatiearchitectuur zijn opgenomen. In allerlei projecten heeft hij informatiearchitecturen ontworpen en vertaald naar de technische architecturen waarmee ze gerealiseerd zijn.

Een architect dient van alle markten thuis te zijn, en dat geldt in sterke mate voor ****************. Hij is geworteld in de techniek en thuis in de business. Hij heeft als senior consultant ervaring als business analist, procesontwerper, informatieplanner, informatiebeveiligingsexpert, systeemontwerper, technisch projectmanager, informatieanalist en ICT-architect. Eerder heeft hij ervaring opgedaan als programmeur, database administrator en systeemontwerper, voornamelijk bij overheidsinstellingen, maar ook bij politiekorpsen, groothandels, banken en een kabelbedrijf.

Het werk van **************** wordt gekenmerkt door zijn vermogen om zich in te leven in de business van de klant, samen met de klant passende en toekomstvaste oplossingen te bedenken en de implementatie daarvan met verve te begeleiden.

**************** is een internationaal gerespecteerde auteur, onder meer op de terreinen van ICT architectuur, SOA en BPM.

MARKTKENNIS Zijn marktkennis omvat sociale verzekeringen, volksverzekeringen, rijksoverheid, gemeenten, provincies, octrooidienstverlening, distributielogistiek, kabelmaatschappijen en banken.


OPLEIDINGEN • Bachelor of Science (Honours), University of Tasmania, 1975
• Graduate Diploma in Computing Studies, Canberra University, 1976

TRAININGEN • Be Informed practitioner, Be Informed
• Prince2 Foundation, Lagant
• Management en advies, Krauthammer
• Microsoft BizTalk, InfoSupport
• XML Concepts, the Learning Factory
PUBLICATIES Recente artikelen:
• [Wierenga, Hans]. “Procrustean IT: how the Cloud changes the game”, Mei 2013, Via Nova Architectura, http://vianovaarchitectura.nl/xn/detail/6443303:BlogPost:18874
• [Wierenga, Hans]. “Unsung heroes”, April 2012, Via Nova Architectura, http://vianovaarchitectura.nl/profiles/blogs/unsung-heroes
• [Wierenga, Hans] “Towards BPM 2.0”, April 2012, Bptrends, http://www.bptrends.com/publicationfiles/04-03-2012-ART-BPM%202%200-Wierenga%20with%20Author%20%20info.pdf
• [Wierenga, Hans] “10 SOA Commandments”, 11 May 2010, InfoQ, www.infoq.com/articles/10-soa-commandments
• Wierenga, Hans] “Information Security for SOA: Why the Information Security Consultancy Industry needs a Major Overhaul”, August and September 2010, SOAmag, www.servicetechmag.com/I42/0810-1 and www.servicetechmag.com/I43/0910-2
• [Wierenga, Hans] “Architectural Information Economics”, 28 August 2009, Via Nova Architectura, www.via-nova-architectura.org/contributions/41.html

TECHNISCHE EXPERTISE

TECHNOLOGIEËN Dynamic Case Management (DCM), SOA, ESB, Content Management Systems, Document Management Systems, Record Management Systems, Business Processing Management Systems, Architecture repositories, Message brokers, GIS, Database Management Systems, SaaS, PaaS, IaaS, Identity and Access Management, Virtualisation
TALEN EN STANDAARDEN XML, XSD, WSDL, Archimate, INSPIRE
PRODUCTEN Be Informed, Archix, Business Designer, Oracle Service Bus, Oracle DBMS, Staffware, Oracle BPEL, ArcGIS, Windows7, XP, VMware, LDAP, FLOWer
Management & Consultancy ervaring


MARKT/ORGANISATIE Pensioenuitvoerder

OPDRACHT Opstellen business ontwerp methodiek, inclusief de ontwerp en realisatie tooling, waarmee de opdrachtgever op een evolutionaire (dus niet watervalachtige) wijze business ontwerpen kan maken en in gerealiseerde systemen omzetten.

ROL Methodologie ontwikkelaar

EXPERTISE
SPECIFICATIE Procesontwerp, business rules management, enterprise architectuur, Oracle BPM, Oracle Business Rules, Oracle Policy Automation

PERIODE November 2013 – Januari 2014

ACTIVITEITEN **************** werkte een business ontwerp methodiek uit, waarmee de opdrachtgever in staat wordt gesteld te komen van de enterprise architectuur naar productionele oplossingen te komen langs een weg waar de business in elke tussenliggende stap beschikt over een toetsbaar, want uitvoerbaar model.

RESULTAAT Tot nu toe is de methodiek uitgewerkt tot en met de procesarchitectuur, inclusief de vastlegging in Archimate. De selectie en inrichting van de realisatietooling is gaande.


MARKT/ORGANISATIE Pensioenuitvoerder

OPDRACHT Opstellen programma architectuur digitaal klantbediening

ROL Programma architect

EXPERTISE
SPECIFICATIE Bedrijfsarchitectuur, procesarchitectuur, ketenarchitectuur, informatie- en koppelvlakarchitectuur, ESB, SOA, BPM

PERIODE Juli 2013 – november 2013

ACTIVITEITEN Hans was verantwoordelijk voor het vertalen en verder uitwerken van de enterprisearchitectuur.

RESULTAAT De opdrachtgever beschikt over een enterprise architectuur waarmee portalen voor verschillende doelgroepen kunnen worden ondersteund, alle hoofdprocessen STP zijn uitgevoerd, en de capaciteit van de organisatie om komende wijzigingen in pensioenwetgeving doeltreffend te ondersteunen sterk toeneemt.


MARKT/ORGANISATIE Overheid / Intellectual property

OPDRACHT Het implementeren van een service catalogus voor de IT infrastructuur van de organisatie

ROL Project architect

EXPERTISE
SPECIFICATIE ITIL v3, Service management, asset en configuratie management, gegevens modelering, TOGAF, technisch architectuur met betrekking tot IBM z, AIX, Linux, JBoss, Windows 2008 en VMware

PERIODE Oktober 2012 – maart 2013

ACTIVITEITEN **************** heeft het gehele infrastructuuraanbod van de IM afdeling in kaart gebracht. **************** gaf aan hoe de IM afdeling de overstap kon maken van een taak- naar een servicegericht aanbod van infrastructuur aan de organisatie, en hoe zij dit verder kon doortrekken tot het rationaliseren van haar aanbod, onder meer via een doelgerichte inzet van virtualisatie technieken.
Hans gaf tevens aan hoe het toepassen van servicegerichte denken tot andere denkwijzen, verantwoordelijkheden en processen moest leiden. Hij gaf aan hoe de taxonomie – gebaseerd op TOGAF – tot het toebedelen van integrale verantwoordelijkheid voor een taxonomische klasse in plaats van slechts voor een platform moest leiden, ten einde de rationalisatie op gang te brengen.

RESULTAAT Het Europees Octrooibureau heeft een zeer substantiële eerste stap naar servicegerichte infrastructuur gezet en kan zich nu richten op het verankeren daarvan in haar financiële en functionele beheersing van haar IT.


MARKT/ORGANISATIE Overheid / Provincie

OPDRACHT Architectuur e-dienstverlening

ROL Business en ICT-architect

EXPERTISE
SPECIFICATIE Bedrijfsarchitectuur, e-dienstverlening, CRM, e-formulieren, GIS, procesarchitectuur, informatie- en koppelvlakarchitectuur, document- en recordmanagement, zaakmanagement, SOA, ITIL

PERIODE Juli 2012 – december 2012

ACTIVITEITEN **************** was verantwoordelijk voor de architectuur van projecten voor het inrichten van CRM, e-formulieren, GIS en e-dienstverlening. In de projectstartarchitecturen gaf Hans aan op welke wijze de nieuwe informatiesystemen met de bestaande informatievoorziening – inclusief proces-, zaak-, document- en recordmanagement - geïntegreerd moeten worden.

RESULTAAT In alle gevallen leverde **************** een heldere en toekomstvaste, functionele afbakening van de informatiesystemen ten opzichte van de bestaande informatievoorziening. De projecten werden conform de verwachtingen gerealiseerd en leverden producten op die conform de verwachtingen functioneerden.


MARKT/ORGANISATIE Overheid / Interprovinciaal programma

OPDRACHT Architectuur aansluiting basisregistraties

ROL Enterprise architect

EXPERTISE
SPECIFICATIE Bedrijfsarchitectuur, procesarchitectuur, ketenarchitectuur, informatie- en koppelvlakarchitectuur, ESB, SOA, BPM

PERIODE September 2010 – december 2012

ACTIVITEITEN **************** is de enterprise architect van een interprovinciaal programma dat gemeenschappelijke kaders en voorzieningen ten behoeve van de aansluiting op de landelijke basisregistraties vormgeeft. Zijn activiteiten omvatten de bedrijfs-, proces-, informatie- en ICT-architectuur.

RESULTAAT Hans heeft een programma startarchitectuur gemaakt die door de provinciale architecten geaccepteerd is als basis voor zowel het programma als de flankerende ontwikkelingen bij de provincies zelf.


MARKT/ORGANISATIE Overheid / Provincie

OPDRACHT Applicatielandschap produceren

ROL Enterprise architect

EXPERTISE
SPECIFICATIE Archimate, Procesarchitectuur, informatie- en koppelvlakarchitectuur, documentaire architectuur; Oracle DBMS, ITIL

PERIODE December 2010 – februari 2011

ACTIVITEITEN **************** heeft het complete applicatielandschap van de provincie in kaart gebracht, inclusief applicaties welke als SaaS worden betrokken. De applicaties zijn afgebeeld op een informatiefunctiemodel van de Provincie, waarin naast de primaire en ondersteunende bedrijfsfuncties ook de generieke voorzieningen een plaats hebben gekregen. De applicaties zijn volgens de Archimate systematiek gedocumenteerd. **************** heeft op basis van speurwerk in de boekhouding voor elke informatiefunctie de gemiddelde ICT jaarkosten in kaart gebracht.

RESULTAAT Het landschap wordt gebruikt als basis voor de informatieplanning.


MARKT/ORGANISATIE Overheid / Provincie

OPDRACHT Ontwerp generieke voorzieningen

ROL Enterprise architect

EXPERTISE
SPECIFICATIE Bedrijfsarchitectuur, procesarchitectuur, ketenarchitectuur, informatie- en koppelvlakarchitectuur, zaak-, document- en recordmanagement, Oracle Service Bus, Oracle DBMS, Oracle BPM (BPEL), SOA, Documentair Structuurplan; Archiefwet, Scanstraat, indexering, ITIL, MS Project

PERIODE April 2010 – oktober 2010

ACTIVITEITEN **************** heeft als meewerkend voorman een generieke documentmanagement en recordmanagement voorziening ontworpen. Daarbij heeft hij tevens aangegeven hoe deze voorziening in het bestaand applicatielandschap en in een nieuw service georiënteerd stelsel van generieke voorzieningen gepast moest worden. Open Text eDocs fungeerde als onderliggende software.

RESULTAAT De voorziening is reeds grotendeels gerealiseerd, als onderdeel van het stelsel van generieke voorzieningen. Met dit stelsel wil de Provincie allereerst de wendbaarheid van haar informatievoorziening vergroten, door de materieapplicaties te beperken tot hun kernfuncties. Generieke functies, waaronder e-formulieren, identity en access management, zaak- en procesmanagement, CRM functies, documentmanagement en recordmanagement, worden systeemoverstijgend ondersteund.


MARKT/ORGANISATIE Overheid / overkoepelende ICT organisatie

OPDRACHT GEMMA Informatiearchitectuur

ROL Enterprise architect

EXPERTISE
SPECIFICATIE Bedrijfsarchitectuur, procesarchitectuur, ketenarchitectuur, informatie- en koppelvlakarchitectuur, contentarchitectuur, recordmanagement, SOA, BPM

PERIODE 2009 (5 maanden)

ACTIVITEITEN **************** was een van de hoofdauteurs van versie 1.0 van de GEMMA Informatiearchitectuur. Hierin wordt aangegeven hoe gemeenten hun informatievoorziening dienen in te richten om te voldoen aan hun nieuwe taakstelling als dé poort tot de overheid. **************** was verantwoordelijk voor de hoofdprincipes van de gemeentelijke dienstverlening, de frontoffice architectuur en de midoffice architectuur. Tevens was hij verantwoordelijk voor het reviewen hiervan: het verwoorden, verzamelen en verwerken van alle reviewcommentaar en de terugkoppeling van de verwerking.

RESULTAAT De GEMMA Informatiearchitectuur is vernieuwend op diverse terreinen, waaronder de uitsplitsing van de frontoffice in deelfuncties, de aandacht voor contentarchitectuur, de rol van recordmanagement en de invulling van een ketenbreed proces- en dossiermanagement. Daardoor biedt het gemeenten veel houvast bij de inrichting van hun informatie¬voorziening en stelt het hun in staat om tegen minimale kosten hun effectiviteit te vergroten en een maximum aan samenwerking te bereiken.


MARKT/ORGANISATIE Overheid / overkoepelende ICT organisatie

OPDRACHT Nationaal Uitvoeringsprogramma roadmap

ROL Enterprise architect

EXPERTISE
SPECIFICATIE Bedrijfsarchitectuur, procesarchitectuur, ketenarchitectuur, informatie- en koppelvlakarchitectuur, geo-informatie, ESB, SOA, BPM

PERIODE 2009 (3 maanden)

ACTIVITEITEN **************** heeft een groot deel van de landelijke voorzieningen en voorbeeldprogramma’s uit het Nationale Uitvoeringsprogramma (NUP) systematisch geanalyseerd en beschreven vanuit het perspectief van e-adviseurs en e-coördinatoren van gemeenten. Het doel is dat zij hiermee hun gemeenten deskundig kunnen adviseren over de aansluiting op de landelijke voorzieningen en de uitvoering van de programma’s.

RESULTAAT Alle voorzieningen en voorbeeldprogramma’s zijn eenduidig beschreven in termen van wat ze opleveren voor en vragen van de gemeenten voor wat betreft bedrijfsdoelen, processen, informatiesystemen en communicatieprocessen. Daarmee is onderscheid gemaakt tussen beloften en werkelijkheid.


MARKT/ORGANISATIE Overheid /sociale verzekering

OPDRACHT Ontwikkeling van de gegevenslogistiek

ROL Proces- en informatiearchitect

EXPERTISE
SPECIFICATIE Procesontwerp, informatie- en koppelvlakarchitectuur, gegevenslogistiek, inputmanagement, outputmanagement, documentaire informatievoorziening, BizzDesigner, TMAP

PERIODE 2007 – 2009 (2 jaar)

ACTIVITEITEN **************** heeft het architectuurontwerp gemaakt voor de gegevenslogistieke processen teneinde de transformatie van een wetgerichte naar een expertisegerichte organisatie te ondersteunen. Zijn ontwerp bepaalt de inrichtingsprincipes voor de processen en de wijze waarop invoer en uitvoer zo veel mogelijk wordt gerealiseerd via digitale kanalen, waarbij de feitelijke informatieverwerking waar mogelijk met bestaande systemen wordt ondersteund. De gegevenslogistieke processen sluiten goed aan op de gegevensverwerkende processen. Hans was tevens medebepalend voor de acceptatie door gebruikers en directie van de Polis basisregistratie (in wording) als bron van de inkomstengegevens ten behoeve van het bepalen van de hoogte van uitkeringen.
Hans heeft een teststrategie volgens TMAP uitgezet en de implementatie daarvan begeleid.
RESULTAAT De gegevenslogistieke processen en bijbehorende informatiehuishouding hebben geleid tot functionele aanpassingen van de bestaande systemen. Ze leiden tot een reductie van 80% in de menskracht die benodigd is voor handmatige handelingen ten opzichte van de oorspronkelijke opzet. Tevens borgen zij dat de administratieve handelingen locatieonafhankelijk kunnen worden uitgevoerd. De economische levensduur van de bestaande systemen is daarmee met vijf jaar verlengd.


MARKT/ORGANISATIE Overheid / overkoepelende ICT organisatie

OPDRACHT Opstellen van een referentiearchitectuur voor de eOverheid

ROL Enterprise architect

EXPERTISE
SPECIFICATIE Bedrijfsarchitectuur, procesarchitectuur, ketenarchitectuur, informatie- en koppelvlakarchitectuur, IT-architectuur, multi channelling, service oriented architecture, ESB

PERIODE 2005 (6 weken)

ACTIVITEITEN Om voor de opdrachtgever inzichtelijk te maken wat een referentiearchitectuur voor de eOverheid zou moeten inhouden, hoe het vormgegeven kan worden en welke gebruiksmogelijkheden het biedt, heeft **************** een proeve gemaakt. In deze referentiearchitectuur staan de afspraken tussen rijk, gemeenten, provincies en zelfstandige bestuursorganen die hen in staat stellen om elk in hun eigen tempo en zonder voortdurende afstemming van details te werken aan de eOverheid. Het bevat een creatieve synthese tussen de architectuurbeelden van een negental ICT-programma’s van Nederlandse overheden. Met deze referentiearchitectuur wordt invulling gegeven aan de 1-loket gedachte, het “no wrong door”-principe, de invoering van bij wet geregelde basisregistraties, eenmalige gegevensaanlevering door burgers en bedrijven, en proces- en ketenintegratie.

RESULTAAT De proeve was voor de opdrachtgever een bevestiging dat een referentiearchitectuur voor de overheid een haalbare kaart was. Het was de basis voor wat inmiddels de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) is geworden.


MARKT/ORGANISATIE Gemeentelijke overheid / Dienst Belastingen

OPDRACHT Architectuur, planning en realisatie van een nieuw belastingsysteem (NeoTax)

ROL Technisch architect

EXPERTISE
SPECIFICATIE Informatie- en koppelvlakarchitectuur, IT-architectuur, multi channelling, business process management (BPM), informatiebeveiliging, ITIL

PERIODE 2005 (2 maanden), implementatie vanaf 2005 tot 2007 (18 maanden)

ACTIVITEITEN Samen met een collega die de businessaspecten invulde, heeft **************** de architectuur van een nieuw registratie-, heffings- en inningssysteem ontwikkeld. Daarmee is geborgd dat het systeem voor de ondersteuning van een stads brede, dienst overstijgend frontoffice (inclusief website en callcenter) geschikt is, en dat het op aansluiting op landelijke basisregistraties is voorbereid. De architectuur heeft tevens gezorgd dat belangrijke delen van de huidige systemen hergebruikt konden worden. Daarnaast heeft **************** de infrastructurele aspecten van de projectportefeuille benoemd, gepland en doorgerekend. Deze projecten beogen de huidige systemen stap voor stap en risicomijdend naar de nieuwe informatievoorziening te migreren. **************** adviseerde de dienst daarbij op het terrein van de werkstroombesturing (onder meer ten aanzien van het COSA workflow management systeem), het outputmanagement en de informatiebeveiliging. Om de requirements vast te stellen heeft **************** enkele processen in Oracle BPEL geïmplementeerd.

RESULTAAT De architectuur is geadopteerd en de projectportefeuille is gerealiseerd.


MARKT/ORGANISATIE Overheid / Sociale verzekering

OPDRACHT Architectuur van het klant contact centre

ROL Bedrijfskundig en ICT-architect

EXPERTISE
SPECIFICATIE Content management, multi channelling, call centres, service oriented architecture (SOA)

PERIODE 2004 (3 maanden)

ACTIVITEITEN **************** heeft de project startarchitectuur voor de uitbreiding van een callcenter gemaakt waarbij het afhandelen van ongeplande klantcontacten moet kunnen plaatsvinden, ongeacht het gebruikte medium. Telefonie behoort dus niet meer tot het enige mogelijke medium. De architectuur omvat een grondige analyse van de producten, bedrijfsfuncties en –processen en de organisatie, een inventarisatie van de informatiebehoefte en de daaraan ondersteunende informatiesystemen, en de techniek ten behoeve van zowel de website als het callcenter. Het geeft ook aan op welke wijze een gemeenschappelijk content management systeem de verschillende media kan ondersteunen, en welke ruimte er voor de verschillen per medium dient te zijn.

RESULTAAT De architectuur is geïmplementeerd en het gedachtegoed daaruit wordt gebruikt bij het prioriteren en inplannen van nieuwe ontwikkelingen.


MARKT/ORGANISATIE Overheid / Sociale verzekering

OPDRACHT Architectuur van de documentgerichte informatievoorziening

ROL Coördinerend architect

EXPERTISE
SPECIFICATIE Document management, dossiermanagement, business process management (BPM), inputmanagement, outputmanagement

PERIODE 2003 – 2004 (15 maanden)

ACTIVITEITEN **************** heeft de concepten voor input- en outputmanagement en het elektronisch dossier/archief, uit de door hem vervaardigde referentiearchitectuur, verder uitgewerkt tot een integrale architectuur waarin het verwerken van documenten en gestructureerde gegevens naadloos op elkaar aansluiten. De kern van deze architectuur bestaat uit het uit elkaar halen van het verwerven, transactioneel verwerken en verspreiden van informatie. **************** speelde hierin een coördineerde rol en coördineerde de activiteiten van de architecten van de verschillende deelgebieden.

RESULTAAT Het elektronisch dossier/archief en de applicaties voor inputmanagement en outputmanagement zijn succesvol uitgerold.


MARKT/ORGANISATIE Overheid / Sociale verzekering

OPDRACHT Ontwerp en implementatie van een systeemcomplex bestaande uit eigen software, ingekochte pakketten en tekstverwerking met macro’s

ROL Begeleidend architect

EXPERTISE
SPECIFICATIE Informatie- en koppelvlakarchitectuur, IT-architectuur, procesontwerp, gegevensarchitectuur, service oriented architecture (SOA), business process management (BPM), FLOWer

PERIODE 2003 – 2005 (16 maanden)

ACTIVITEITEN Voor de sociaal-medische functie van een uitkeringsorganisatie heeft **************** als project¬architect leiding gegeven aan het vervaardigen van een architectuur, waarmee vier tamelijk verschillende applicaties (Oracle, DB/2 en MQ-series, Word met macro’s, en een pakket) plus FLOWer dusdanig aan elkaar gekoppeld worden dat zij zich als een geheel gedragen richting zowel de gebruikers als – via services – de aanpalende applicaties. De architectuur is beschreven op drie niveaus: een bedrijfsarchitectuur, een informatiesysteemarchitectuur en een technische architectuur. Daarna begeleide **************** de implementatie van de architectuur.

RESULTAAT Deze architecturen zijn sindsdien vertaald in een technisch ontwerp, gerealiseerd en uitgerold.


MARKT/ORGANISATIE Overheid / Sociale verzekering

OPDRACHT Referentiearchitectuur voor een fusie van zes organisaties

ROL Enterprise architect/ projectleider

EXPERTISE
SPECIFICATIE Bedrijfsarchitectuur, procesarchitectuur, informatie- en koppelvlakarchitectuur, IT-architectuur, multi channelling, service oriented architecture, business process management, document management, informatiebeveiliging, BPEL, Business Process Modelling Notation (BPMN)

PERIODE 2001 – 2002 (4 maanden)

ACTIVITEITEN **************** heeft als meewerkend voorman leiding gegeven aan het vervaardigen van een ICT-referentiearchitectuur. De architectuur stippelde een informatievoorziening uit die de klantgerichtheid en multi channelling ondersteunde die de business eiste, en borgde dat deze informatievoorziening via een ‘stap-voor-stap’ migratie bereikt kon worden. Later heeft **************** de referentiearchitectuur uitgebreid met bedrijfs-, organisatie- en procesarchitectuur hoofdstukken.

RESULTAAT De referentiearchitectuur is op alle niveaus geaccepteerd als de basis voor de ontwikkeling van ICT binnen de organisatie en wordt bedrijfsbreed toegepast om applicaties te saneren.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op Alkmaar.works

Werkervaring

1-10-1980 tot 1-7-2013
Altran Nederland (voorheen DCE Consultants): senior consultant

1-7-2013 tot 1-2-2014
Agile Business Consultants: Managing consultant

Werkervaring

1-10-1980 tot 1-7-2013
Altran Nederland (voorheen DCE Consultants): senior consultant

1-7-2013 tot 1-2-2014
Agile Business Consultants: Managing consultant

Opleiding

1-2-1976 tot 20-12-1976
Graduate Diploma in Computing Studies

1-2-1972 tot 20-12-1975
Bachelor of Science (Honours)

Opleiding

1-2-1976 tot 20-12-1976
Graduate Diploma in Computing Studies

1-2-1972 tot 20-12-1975
Bachelor of Science (Honours)

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Matig)

Mijn actuele situatie

 • Functie: Consultant
 • Sector: ICT
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 1 maand

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Hans Wierenga te bekijken

Mijn documenten